بروز رسانی خودکار 2 متغیر در vue js3

59

watchEffect(() => { 

      start_date_fa = state;

    });

بصورت خودکار هر وقت متغیر state تغییر کند، مقدار متغیر start_date_fa برابر با آن می شود