بررسی وجود یک مقدار در درون آرایه ورودی (props)

238

آیا مقدار 1 در آرایه cars وجود دارد؟

const cars = [1,2,3];

console.log(cars.some(x => x ===1));

 

props: {

    org_array: Array,

  },

با کلید واژه _rawValue مقدار آرایه props برگردانده می شود.

    console.log(props.org_array._rawValue.some(x => x ===1));
از مجموع 1 رأی