استخراج (JSON_EXTRACT) مقدار اندیس ی از فیلد Json

199

SELECT *,
JSON_EXTRACT(json_col, '$[1]')
 FROM t;

بدست آوردن دومین اندیس فیلد json_col