اعمال شرط ( where ) بر فیلد Json

231

SELECT *, JSON_EXTRACT(json_col, '$[1]')
FROM t
where JSON_EXTRACT(json_col, '$[1]')>2

ORDER BY JSON_EXTRACT(json_col, '$[1]');

انتخاب همه رکورد هایی که اندیس دوم فیلد json_col بزگتر از 2 باشد

 
از مجموع 1 رأی