ایجاد route دستی در Inertia ,laravel 8 ,vue js 3

189
  1. import { Inertia } from '@inertiajs/inertia'

    در Setup

  2. Inertia.get(url);

url روتی است که در فایل web.php تعریف کردیم