PCA

166

Principal component analysis

الگوریتمی جهت کاهش ابعاد داده

این الگوریتم به کمک محاسبه مقادیر ویژه و بردار های ویژه، داده های اصلی را روی محور های جدید با تعداد ابعاد کمتر تصویر می کند.

کاربرد :

  • بینایی ماشینپردازش تصویر
  • تشخیص چهره
  • کاهش ابعاد استفاده می شود.
  • کاهش حجم و فشرده سازی تصاویر

استخراج ویژگی با روش PCA = کاهش بعد تصویر

هر پیکسل یک ویژگی محسوب می شود.
از مجموع 1 رأی