شبکه خود سازمان ده

180

SOM (Self Organizing Map)

 • از تعدادی گره روی شبکه چند بعدی از گره ها تشکیل شده است.
 • بعد این شبکه کمتر از بعد داده است و معمولاً 2 یا 3 است.
 • از این شبکه برای یافتن تصاویر استفاده می شود.
 • در این شبکه برای هر گره یک بردار وزن در نظر گرفته می شود.
 • داده ورودی = مشاهده
 • بعد این بردار وزن با بعد مشاهده (گره ورودی) یکسان است.
 • در یک شبکه آموزش داده شده:
  • داده ورودی پس از معرفی به شبکه -> توسط یکی از گره های شبکه جذب می شود.
  • گره هایی مشاهده را جذب می کنند = گره برنده
  • گره برنده : گره ای که مشاهده ، کمترین فاصله را با بردار وزن آن گره برنده داشته باشد.
  • معیار فاصله: فاصله اقلیدوسی.
 • فاصله اقلیدوسی : فاصله 2 نقطه که از قضیه فیثاغورس بدست می آید.

 • وقتی یک گره موفق به جذب مشاهده می شود:
  • وزن گره در جهت نزدیک شدن به مشاهده اصلاح می شود
  • وزن کلیه گره های مجاور برنده اصلاح می گردد.
  •  

 BMU (Best Matching Units) :

به مجموعه از گره های برنده که توانسته باشند مجموعه ای از مشاهدات را جذب کنند گویند.

فشرده سازی:

در بسیاری از موارد  نقشه خود ساز مانده بعنوان ابزاری برای فشرده کردن داده ها استفاده می شود، به این صورت که BMU ها جهت خوشه بندی استفاده می شوند.

 
از مجموع 1 رأی