ارتقاء ورژن nodejs از ۸ به آخرین ورژن 15

335

برای ارتقاء ورژن nodejs از ۸ به آخرین ورژن [۱۵] در سیستم عامل Ubuntu 18 عملیات زیر را انجام دادم که خوشبختانه موفق آمیز بود

چند روز بود معطلش بودم.

# node -v
v8.0.0

منبع:

https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md

1. اگر PPA قدیمی وجود دارد، ان را حذف کنید

این مرحله زمانی وجود دارد که قبلا از Node.js PPA استفاده شده باشد.

sudo add-apt-repository -y -r ppa:chris-lea/node.js sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-*.list
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/chris-lea-node_js-*.list.save

2. اضافه کردن بسته امضای کلید [signing key]

curl -sSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -

از [wget] نیز می توانید استفاده کنید:

wget --quiet -O - https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -

3. مخزن مورد نظر NodeSource را اضافه کنید

# ورژن مد نظر خود را جایزگرین کنید

VERSION=node_15.x
DISTRO="$(lsb_release -s -c)"
echo "deb https://deb.nodesource.com/$VERSION $DISTRO main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
echo "deb-src https://deb.nodesource.com/$VERSION $DISTRO main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

4. لیست بسته ها را به روز کنید و Node.js را نصب کنید

sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
از مجموع 1 رأی