خطای ۴۰۴

409

خطا بعد ار نصب لاراول ۶ و Auth که خطای

The requested URL was not found on this server.

صادر می شود.

 

حل مشکل:

در مسیر

/etc/apache2 فایل 
apache2.conf را ویرایش کنید.

و متن زیر

<Directory /var/www/>
   Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Require all granted
</Directory>

را به

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory> 

تغییر دهید
از مجموع 1 رأی