خطای اجرا بعد از نصب لاراول ۶

389

بعد از نصب لاراول ۶ خطای زیر صادر می گردد :

The stream or file "/var/www/html/turner/storage/logs/laravel-2019-10-15.log" could not be opened: failed to open stream: Permission denied in ubuntu

وارد مسیر پوشه برنامه رسید :

sudo chgrp -R www-data storage bootstrap/cache
sudo chmod -R ug+rwx storage bootstrap/cacheاز مجموع 2 رأی