عدم نمایش صفحه لاگین در احراز هویت

553

این خطا در انتقال یا تعویض سرور رخ می دهد به این معنی که وقتی صفحه لاگین در سرو قبلی به درستی عمل می کرده است ولی در محیط سرور جدید خطای زیر نمایش داده می شود:

The requested URL /login was not found on this server.

برای رفع این خطا

  1. sudo a2enmod rewrite 
  2. sudo service apache2 restartاز مجموع 1 رأی