نبود دسترسی برای بازردن لاگ فایل های لاراول

516

 cd /var/www/html/Project_DIR

chmod -R 775 storage/framework
chmod -R 775 storage/logs
chmod -R 775 bootstrap/cacheاز مجموع 1 رأی