حذف Mysql در ubuntu

467
  1. sudo apt-get remove --purge mysql*
  2. sudo apt-get purge mysql*
  3. sudo apt-get autoremove
  4. sudo apt-get autoclean
  5. sudo apt-get remove dbconfig-mysql
  6. sudo apt-get dist-upgradeاز مجموع 1 رأی