نصب فونت فارسی در اوبونتو

483
  1. دانلود فایل zip فونت فارسی.
  2. اجرای دستورات زیر به ترتیب در ترمینال
  3. sudo mkdir -p /usr/share/fonts/truetype/MyFonts

  4. sudo unzip fonts.zip -d /usr/share/fonts/truetype/MyFonts/
  5. sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
  6. sudo fc-cache -f -v

 

منبع
از مجموع 2 رأی