نصب MySQL Workbench

494

 در نسخه ۱۸ اوبونتو (در نسخه ۱۹ تا این زمان به ubuntu software اضافه نشده است)

  1. منوی چپ اوبونتو
  2. ubuntu software
  3. جستجوی workbench
  4. نصباز مجموع 1 رأی