فعال کردن حساب root در ubuntu

494
  1.  ترمینال ابونتور را بازکنید (Ctrl+Alt+t).
  2. sudo passwd root
  3. ورود پسورد جدید (در ۲ مرحله).
  4. - su
  5. ورود پسوردی که در مرحله ۳ وارد کرده اید.از مجموع 2 رأی