تنظیم لاراول به منظور اتصال به دیتا ییس

511
 

در فایل env. قسمت های قرمز رنگ را با توجه به شرایط سرور خود تغییر دهید

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=turn_ratings
DB_USERNAME=mysql_user
DB_PASSWORD=$Dfggrt%213
از مجموع 2 رأی