ورود اطلاعات در جدول

665
 

حال که ایجاد جدول را فراگرفته اید

مواردی که با رنگ آبی نوشته شده است به این معناست که در PowerShell نوشته شده است.

  1. دستور php artisan make:seeder user_mobile_table را در PowerSell یا CMD وارد کنید.
  2. یک فایل در مسیر database\seeds ایجاد می گردد.

<?php

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\User;

class user_mobile_table extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
    {
        //
        User::create([
            'national_code_id'        =>    '0000023423',
            'birth_certificate_id'    =>    '234234',
            'name'                    =>    'جواد',
            'family'                =>    'حیدرپور',
            'email'    =>    'jav@sd.c',
            'email_verified_at'    =>    'jav@sd.c',
            'phone'    =>    '091509159090',
            'password'    =>    Hash::make('password'),
            'remember_token'    =>    str_random(10),

        ]);

    }
}

  1. خط قرمز را بنده اضافه نمودم و خطوط سبز را نیز با توجه ساختار جدول استفاده کردم که فکر کنم کاملاً گویا است.
  2. composer dump-autoload
  3.  php artisan db:seed
  4. اگر درست عمل کرده باشید پیغام Database seeding completed successfully. نمایش داده می شوداز مجموع 1 رأی