ایجاد جدول

407
 
  • قبل از اجرای این مثال نیاز است تنظیمات اتصال یه دیتا بیس را انجام دهید.
  1. در محیط PawerShell  یا CMD مسیر پروژه لاراول را باز کنید.
  2. دستور php artisan make:migration users_Mobile_Table را وارد کنید
  3. یک فایل در مسیر database\migrations ایجاد می گردد

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersMobileTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {

            $table->increments('id');
            $table->integer('national_code_id');
            $table->integer('birth_certificate_id');
            $table->string('family');
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('phone',12)->unique();
            $table->string('password');
            $table->boolean('is_active')->default(1);
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();

        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('users__mobile_');
    }
}

 

  1. در مثال فوق رنگ قرمز نام جدول و رنگ سبز جهت ایجاد فیلد ها می باشند.
  2. در مثال فوق چنانچه به mysql مراجعه کنید. خواهید دید جدول با ساختار مد نظر تشکیل شده است.از مجموع 1 رأی