تنظیم دامنه در xampp

515
 
  1. xampp را باز کنید
  2. روی config و سپس Apache (httpd.conf) را کلیک کنید.
  3. در انتهای فایل باز شده این دستورات را وارد کنید

<VirtualHost javad.co:80>
  DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\javad\public"
  ServerAdmin javad.co
  <Directory "C:\xampp\htdocs\javad">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

  1. در مسیر C:\Windows\System32\drivers\etc فایل host را باز کنید. (C نام درایوی است که ویندوز بر روی آن نصب شده است)
  2. در انتهای فایل عبارت زیر را تایپ کنید و بعد از ذخیره فایل Xampp را restart کنید.

127.0.0.1    javad.co