پروژه های پایان دوره

103 ٧:٣٨ ق.ظ

آزمون : فایل پروژه های (نمودار گانت ، کارنامه در اکسل ) را به آدرس jheidarpour@nkums.ac.ir ارسال کنید.

  • لازم به ذکر است همین ایمیل را به آدرس jheidarpour@gmail.com را نیز بصورت رونوشت (cc) ارسال کنید.
  • حتماً نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی قید گردد.
  • در صورت عدم ارسال ایمیل در مهلت مقرر، نمره ای به دانشجو در۳ قسمت تعلق نخواهد گرفت!

اعلام نتایج


از مجموع 1 رأی