عدم نمایش صفحه لاگین در احراز هویت

81

این خطا در انتقال یا تعویض سرور رخ می دهد به این معنی که وقتی صفحه لاگین در سرو قبلی به درستی عمل می کرده است ولی در محیط سرور جدید خطای زیر نمایش داده می شود:

The requested URL /login was not found on this server.

برای رفع این خطا

  1. sudo a2enmod rewrite 
  2. sudo service apache2 restartاز مجموع 1 رأی