نصب نرم افزار

143

پسوند فایل های اجرایی در اوبونتو deb است

# dpkg -i filepath.deb

مثال:

dpkg -i  /home/j/Downloads/filename.deb