نحوه ارزشیابی

274
عنوان نمره شرح
نصب ویندوز 9 پشتیبان گیری از اطلاعات ویندوز موجود
نصب ویندوز
پارتیشن بندی
نصب درایور
نصب نرم افزار های مورد نیاز
کرک ویندوز و نرم افزار های موجود
حضور غیاب 0/7  
کار با ایمیل 0/6 ایجاد و ارسال صحیح تمرینات
نمودار گانت 1 انتخاب موضوع و پیاده سازی در اکسل
کارنامه در اکسل 1 پیاده سازی در اکسل
مشارکت در کلاس 2 فعال بودن در کلاس
کیفیت مطلب و ارائه 1 کیفیت ارائه پروژه در کلاس
کلاس مجازی 0/7 مشارکت در کلاس آموزش مجازی
تئوری 6 شرکت در آزمون تئوری الکترونیکی پایان ترم
جمع 22 2 نمره اضافه در نظر گرفته شده است

 
از مجموع 12 رأی