خطا در phpmyadmin

83

در mysql 8.1 چنانچه خطای ذیل هنگام ورود به phpmyadmin نمایش داده شد اقدام زیر را انجام دهید:

خطا:

mysqli_real_connect(): The server requested authentication method unknown to the client [caching_sha2_password]

اقدام:

در کنسول mysql دستور زیر را واردکنید:

ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'Pass';
از مجموع 4 رأی

درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه